رنک الکسا شما بروز شد : 0 هنگامه غم

هنگامه غم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
۲۴ خرداد ۹۶ ، ۰۷:۵۸ درشب قدرخدا لطف فراوان دارد/بخشش و مغفرت وفیض چه آسان دارد/رحمتش گشته فراگیربرمخلوقش/برکتی بهربشر باز چه ارزان دارد/جام تقدیرهمه دست خدا با مهدی است/آخری نیک درآن صاحب ایمان دارد/باولایت شده معنا همه خوبی وبهشت/درگذرگاه زمان مجمع یاران دارد/بادعابهر فرج کارخدایی بکنیم/حضرتش
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 18:02
برچسب‌ها :
۲۴ خرداد ۹۶ ، ۰۷:۵۸ قدرمابا مرتضی امشب فراهم میشود/دررثا و سوگ اوگویا محرم میشود/گشته تقدیر بشرتاسال دیگردرحساب/رشته ایمان شیعه بازمحکم میشود/دردعای جوشن حق کن توسل برعلی/اشک مروارید چشمان مثل زمزم میشود/درولای قلب مومن هست توفیق زیاد/چونکه این دل باولایت صاف و همدم میشود/نامه اعمال مومن دست مه
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 18:02
برچسب‌ها :
۲۷ خرداد ۹۶ ، ۰۶:۰۵ شب قدراست وحیدردروصال است/سحر وقت مناجات وکمال است/علی دربندگی فزت ورب گفت/نگرمعراج او باذوالجلال است/زفرق سرشده محراب درخون/به قلب نورچشمانش چه حال است/رودسوی خدا مولاشب قدر/زحبش قلب شیعه بس زلال است/هرآنکس طالب فیض شب قدر/ولایت محوری درآن مقال است/رسداعمال ما دردست مهدی/سل
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 18:02
برچسب‌ها :
۲۷ خرداد ۹۶ ، ۰۶:۰۷ یارب بحق مرتضی قلب مراپرنور کن/اندر شب قدرعلی این سینه راپرشورکن/دربندگی ده معرفت باعشق آل مصطفی/شیطان ودشمن رافقط ازقلب وجانم دورکن/زمزم نماچشم مرابهرعزای مرتضی/جرم وگناهان مراازدیده هامستورکن/یارب تفضلهانمابر بنده محتاج خود/بالطف ورحمتهای خودقلب مرامسرورکن/بهرظهورمهدیش جام
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 18:02
برچسب‌ها :
۲۷ خرداد ۹۶ ، ۰۶:۰۹ درعزای مرتضی باشدزمین وآسمان/سوگوار این مصیبت شدخداو بندگان/درشب قدری که آیداشک ریز حیدریم/مجلس ماتم بپاشد درمیان شیعیان/مسجدکوفه نبیند مثل حیدر را دگر/هست الگوی پرستش ازبرای مومنان/ضربت ابن مرادی خورده برحق و کمال/گریه ها مانند زمزم جاری ازدیدگان/منتقم ازبهرمولا خواهدآمدباظ
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 18:02
برچسب‌ها :
۲۷ خرداد ۹۶ ، ۰۶:۱۰ اشک رامرهم نماتا دیدگانت واشود/درشب قدرولایت همره مولاشود/ازغم و ذکرو توسل گریه هابهرعلی است/ناله ای ازغربت اوزمزم دلهاشود/هم نوا بامجتبی و هم حسین وزینبین/مسجدکوفه وکعبه مرهم آقا شود/روی سرقرآن گذارو برزبان ذکر علی/مجلس شورو توسل بهراو برپا شود/تسلیت ازبهرحیدرسوی مهدی میدهی
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 18:02
برچسب‌ها :
۲۷ خرداد ۹۶ ، ۰۶:۱۲ درشب قدر نداازآسمان خواهدرسید/مژده روزفرج بهرجهان خواهدرسید/ای خوشا درجمعه ای بیدارباشیم وبه هوش/زنگ پایان ستم درکهکشان خواهدرسید/کن دعاباجوشن وذکروتوسل تاسحر/عطرخشبوی ولا درهرمکان خواهدرسید/زمزم دلدادگی درعشق آل مصطفاست/باولایت گلشن مهروامان خواهدرسید/درشب قدری برو در کوی م
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 18:02
برچسب‌ها :
۲۲ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۱۸ امشب میان آسمان بسیارغوغامیشود/از برکت نورنبی آنجامصفامیشود/معراج احمد آمده درهجده ماه خدا/ازمقدمش عرش خدا پرنوروزیبامیشود/نام محمدزینت برهر چه مخلوق خداست/اندرمیان انبیاء صدشور برپامیشود/معراج بهرمصطفی شدقاب قوسین وبهشت/تاج ملائک برسرش محبوب یکتامیشود/خندان لبان مهدی وشیعه
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 15:35
برچسب‌ها :
۲۲ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۰ طعنه بردین نبی یاکه به قرآن ننگ است/رقص شمشیربه همراهی شیطان ننگ است/خادم برحرمین وهمه جااهل ستم/حمله براهل یمن یاکه مسلمان ننگ است/کاراوفتنه گری دین ومرامش تکفیر/حامی داعشی وکافرونادان ننگ است/همره غرب ویهودی به عراق وشام است/نام اوگفته شودآدم وانسان ننگ است/مرگ برآل سعودی
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 15:35
برچسب‌ها :
۲۲ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۱ یاورشیطان کافرمیشود آل سعود/همرهی دارد همیشه برجنایات یهود/هرکجایی در ستمها دست اوپرخون شود/کی فضیلت را ببیند آن بخیل وآن حسود/ازمرامش پاگرفته داعش وتکفیرها/درجنایات زمانه دارد او دائم ورود/برعراق وشام بنگرظلمهایش بیشمار/رقص شمشیرش رساندازبرکفار سود/خاک گلگون یمن را بمب او آ
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 15:35
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30 صفحه بعد